چه همنشینی خوبی . . .

نوشته شده توسط ...قلم... روی 1395/10/20

“هوالمحبوب”

 

 

تو باشی و دو چَشم باشد و یک گردسوز . . .

سوز باشد و کرسی باشد و یک شعر زمزه وار در ذهن!

چه همنشینی خوبی . . .

کرسی

 

چه استراحتِ خوبیست

در جوارِ خودم

خودم برایِ خودم

با خودم، کنارِ خودم

اشتراک گذاری این مطلب!