غُر . . .

نوشته شده توسط ...قلم... روی 1395/10/22

“هوالمحبوب”

 

 


ما از خاک بودیم . . .


تو آتش به جانمان انداختی !!!


اشتراک گذاری این مطلب!